top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de eventuele voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle latere overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten. De kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden wordt verondersteld bij het ondertekenen van ieder document dat betrekking heeft tot deze werkzaamheden of diensten.

 

  

PRIJZEN

Alle beroepsactiviteiten worden verricht op basis van de lonen, prijzen kortingen en voorwaarden die gelden op de dag van de ondertekening van een overeenkomst. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging in geval de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van de fabricatiekosten, tolrechten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan, of in geval van verandering van type model.  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Kortingen zijn pas van toepassing mits wettelijk toegelaten en mits uitdrukkelijk vermeld door een gevolmachtigde op een rechtsgeldig document.

 

OFFERTES

Alle prijsberekeningen en offertes verstaan zich onder voorbehoud van verkoop en zonder verbintenis.

Prijsberekeningen en offertes blijven slechts één maand bindend en zijn slechts geldig na ondertekening van de interieurarchitect. De prijzen zijn gekoppeld aan de aangeboden hoeveelheid.

Een vermindering van deze hoeveelheden bij de feitelijke bestelling kan een herziening van de prijzen tot gevolg hebben. Voorzieningen opgelegd door derden, zoals ingenieurs, topografen, veiligheidscoördinatoren en andere experten of specialisten, zijn niet in onze offerte of ons bestek begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door derden worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

 

TERMIJNEN

Alle bedongen termijnen hebben slechts een aanwijzend karakter en zijn nooit bindend. In geen geval kan schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst op grond van eventuele vertraging worden gevorderd. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij in overleg met betrokken partijen de ultieme verstrijkingsdatum aangepast wordt. 

Uitstel van beslissing of wijzigingen in keuze vanwege de klant resulteren onherroepelijk in verdaging van de uitvoering die vooropgestelde overeenkomsten aangaande afwerkingstermijnen verbreekt.

 

LEVERINGEN

De klant is verantwoordelijk voor de leveringsmogelijkheid op het leveringsadres. De onmogelijkheid tot leveringen bij de klant resulteren onherroepelijk in verdagingen die vooropgestelde overeenkomsten aangaande leveringstermijnen verbreekt, met een eventuele kostenverhoging ten laste van de klant tot gevolg.

De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over bij de volledige betaling ervan. De risico’s zijn echter vanaf de levering ten laste van de bestemmeling, zelfs bij Franco levering.

De bestelde goederen worden bij ontstentenis van een schriftelijke klacht binnen de 8 dagen definitief aanvaard bij levering, qua kwaliteit en kwantiteit, daar de klant verplicht de inhoud van de levering na te zien, onmiddellijk na ontvangst.

 

OVERMACHT

De interieurarchitect is niet aansprakelijk, indien hij zijn verbintenis niet kan nakomen wegens overmacht.

De verlofperiodes, stakingen, ongevallen, nalatigheid van de leverancier en alle andere omstandigheden die niet konden worden voorzien waarop men geen vat heeft, en bijgevolg de uitvoering van de opdrachten belemmeren, worden beschouwd als gevallen van overmacht. De onmogelijkheid tot levering of uitvoering van de opdracht, wegens overmacht, heerkracht of onvoorzienbaarheid zoals bepaald door het Belgisch Recht, geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of eenzijdige verbreking van de overeenkomst.

 

BETALINGEN

Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, op ons officieel adres, of door middel van overschrijving en dienen voldaan te zijn binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend op de overeenkomst.

De niet-tijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle verschuldigde bedragen onmiddellijk in hun geheel opeisbaar zijn, welke ook de overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn.

Aangestelde zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen, en bijgevolg worden betalingen niet erkend indien ze overgemaakt worden aan niet gevolmachtigden.

Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwingen teweeg, noch afwijking van een der algemene voorwaarden.

WANBETALINGEN

Bij gebreke van betaling wordt het recht voorbehouden om de overeenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of de geringste formaliteit, als ontbonden te beschouwen en verdere leveringen en diensten op te schorten, onder voorbehoud van schadevergoeding ten laste van de klant.

Alle bedragen die niet op de vervaldag voldaan zijn worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlrente per maand, a rato van een intrestvoet van 12%, te rekenen vanaf de factuurdatum.  Elke begonnen maand wordt voor een volle maand aangerekend.

Als dekking van administratie - en inningkosten wordt bovendien een forfaitaire schadevergoeding opgelegd, gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro en een maximum van 2000 euro, onverminderd de eventuele gerechtskosten die door de rechtbank zouden bepaald worden.

 

WAARBORGEN

Elk artikel of materiaal wordt gewaarborgd volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld.

De vrijwaringplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan deze van de fabrikant.

Bij niet-conforme levering is de verkoper gehouden tot vervanging van het niet conforme gedeelte.

De waarborg is in dit kader enkel beperkt tot het verwisselen van de gebrekkige materialen, met uitsluiting van alle onrechtstreekse kosten of schadevergoedingen. 

 

GEBREKEN

De gebruikelijke toleranties en afwijkingen zijn van toepassing op alle artikelen die onvermijdelijk onderhevig zijn aan veranderingen.

De goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard en goedgekeurd bij levering.  De klant moet de zichtbare gebreken schriftelijk inroepen binnen de 8 dagen na levering en/of plaatsing.

Gebreken van geleverde goederen beperken de verantwoordelijkheid van de verkoper enkel tot vervanging ervan, met uitsluiting van alle onrechtstreekse kosten of schadevergoedingen.

Verborgen gebreken moeten onmiddellijk of minstens binnen zeer korte tijd na de ontdekking worden ingeroepen op straffe van verval. Iedere aangifte moet met een gedetailleerde schriftelijke klacht gebeuren.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Alle wijzigingen en aanpassingen die niet te wijten zijn aan de interieurarchitect, vallen ten laste aan de betrokken partij die deze wijzigingen of aanpassingen verlangt.

Alle meerkosten, als gevolg van deze wijzigingen, kunnen aan de vragende partij in rekening gebracht worden, zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

In geen geval kan aan de interieurarchitect een vergoeding geëist worden wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade opgelopen ten gevolge van gebreken of fouten aan de levering of plaatsing van de artikels of materialen.

De interieurarchitect is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het verwerken van goederen met zichtbare gebreken, verkeerdelijk geleverd of geplaatst door onvoldoende gekwalificeerde vaklui.

 

KLACHTEN

Aanmerkingen of klachten worden aanvaard voor zover ze schriftelijk gemeld en aangetekend verzonden worden binnen 8 dagen na datum van levering, bestelbon of factuur. Na deze termijn erkent de koper onherroepelijk het document in zijn geheel aanvaard te hebben. Elke gedeeltelijke benutting van een deel van de bestelling impliceert de aanvaarding van het geheel. Een klacht of aanmerking kan in geen geval de eenzijdige beslissing van de klant rechtvaardigen om betaling van facturen uit te stellen of niet te betalen.

Bij aanmerking, klachten of twist blijven de verkoop - en betalingsvoorwaarden ongewijzigd geldig.

 

ANNULATIE

Geen enkele wijziging wordt aanvaard mits voorafgaand en schriftelijk akkoord van de interieurarchitect. Weigert de klant de bestelling of kan het werk door zijn toedoen niet of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd, dan is er een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totaalbedrag van het werk, bovenop de vereffening van de reeds geleverde prestaties of uitgevoerd maatwerk. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als wij het contract verbreken, of als er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven.

De overeenkomst wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd bij wijziging aan de juridische toestand van de klant, alsook in geval van faillissement of kennelijk onvermogen.

 

GESCHILLEN

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voorwaarden heeft niet de ongeldigheid of nietigheid van de andere bedingen tot gevolg. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Op alle geschillen betreffende de facturen en geleverde prestaties is het Belgisch Recht van toepassing.

KRIS DENECKERE  BV  -  BTW BE0820 905 258   -    t  +32  (0)493 06 94 60

Sint Elooistraat  121  I  9820  Merelbeke   -   e-mail info@krisdeneckere.be

bottom of page